Co to jest cement ?

Co to jest cement ?

Cement zgodnie z normą PN-EN 197-1, nazywany CEM - jest to spoiwo hydrauliczne tzn. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji. Po stwardnieniu pozostaje wytrzymały i twardy także pod wodą. Cement zgodny z PN-EN 197-1 odpowiednio odmierzony i zmieszany z kruszywem i wodą, powinien tworzyć beton lub zaprawę, które wystarczająco długo zachowują urabialność i po określonym czasie uzyskują ustalony poziom wytrzymałości i długotrwałą stałość objętości.

W skład cementu mogą wchodzić:

 • Składniki główne – specjalnie dobrane materiały nieorganiczne, których udział w stosunku do sumy mas wszystkich innych składników głównych i składników drugorzędnych przekracza 5% masy;

 • Składniki drugorzędne – specjalnie dobrane materiały nieorganiczne, których udział w stosunku do sumy masy wszystkich składników głównych i składników drugorzędnych nie przekracza 5% masy;

 • Siarczan wapnia – dodawany do innych składników cementu podczas jego wytwarzania dla regulacji czasu wiązania. Siarczan wapnia może występować jako gips, półhydrat albo anhydryt lub jako ich mieszanina. Gips i anhydryt występują jako materiały naturalne. Siarczan wapnia jest również dostępny jako produkt uboczny niektórych procesów przemysłowych;

 • Dodatki – stosowane w celu ułatwienia wytwarzania bądź poprawienia właściwości cementu. Całkowita ilość dodatków nie powinna przekraczać 1% masy cementu (z wyjątkiem pigmentów). Ilość dodatków organicznych w przeliczeniu na stan suchy nie powinna przekraczać 0,5% masy cementu. Dodatki takie nie powinny powodować korozji zbrojenia lub pogarszać właściwości cementu, betonu czy zaprawy. Gdy do cementu dodaje się domieszki stosowane do betonu, zaprawy lub zaczynów, zgodnie z serią norm EN 934, na workach lub w dokumencie dostawy należy podać znormalizowaną nazwę domieszki.

Składniki główne cementu:

 • Klinkier portlandzki (K),

 • Granulowany żużel wielkopiecowy (S),

 • Popioły lotne(VW),

 • Łupek palony (T),

 • Wapień (kamień wapienny) (L,LL),

 • Pył krzemionkowy (D).

Rodzaje i skład cementu:

 • CEM I – cement portlandzki,

 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy,

 • CEM III – cement hutniczy,

 • CEM IV – cement pucolanowy,

 • CEM V – cement wieloskładnikowy.

Z uwagi na ilość dodatków cementy dzielą się na odmiany A, B, C.

Klasy wytrzymałości

W zależności od wytrzymałości na ściskanie (mierzonej po 28 dniach) oznaczonej zgodnie z PN-EN 196-1 rozróżnia się trzy klasy wytrzymałości (wytrzymałość na ściskanie w N/mm2; 1 MPa = 1N/mm2):

 • klasa 32,5,

 • klasa 42,5,

 • klasa 52,5.

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczony symbolem R): 32,5R, 42,5R, 52,5R, oraz na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczony symbolem N): 32,5N , 42,5N , 52,5N.

Dodatkowo norma PN-EN 197-4 "Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej" wprowadza trzy klasy wytrzymałości dla cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej (oznaczone literą L):32,5L, 42,5L, 52,5L

Powrót na listę porad