Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.

Umowa ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Artcem Tępiński i wspólnicy” Spółka jawna podchodzi do sprawy Państwa prywatności bardzo poważnie. „Artcem Tępiński i wspólnicy” Spółka jawna zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności, zaś niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy oraz ujawniamy zgromadzone dane.


Niniejsza polityka dotyczy:

  • Ważnych informacji o naszej firmie

  • Zbieranych przez nas danych osobowych

  • Sposobów, w jakie gromadzimy Państwa dane osobowe, sposobów ich wykorzystywania oraz powodów, dla których to robimy

  • Powodów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe

  • Przypadków, w których ujawniamy Państwa dane osobowe innym organizacjom

  • Praw i możliwości, jakimi Państwo dysponują w zakresie zarządzania danymi osobowymi

  • Powodów, dla których używamy plików cookie na własnej stronie internetowej

  • Kroków, jakie podejmujemy, aby Państwa dane były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny

  • Długości okresu przechowywania Państwa danych

  • Przysługujących Państwu praw 

Ważne informacje

Artcem Tępiński i wspólnicy” Spółka jawna jest dostawcą towaru lub usług zgodnie z Warunkami umowy sprzedaży towaru albo usługi oraz następującą Polityką prywatności. Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną wówczas umieszczone na naszej stronie internetowej („Strona”). W dowolnym momencie mogą Państwo przejrzeć aktualną wersję Polityki prywatności pod adresem http://artcem.pl/informacja/. Państwa nieprzerwane korzystanie ze strony oraz z platformy zakupu towaru lub usług po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją nowej Polityki prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest „Artcem Tępiński i wspólnicy” Spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawcza 6 (dalej „My”, „Artcem” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.artcem.pl (dalej „Artcem”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: kadry@artcem.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych „Artcem Tępiński i wspólnicy” Spółka jawna ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Artcemie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez artcem.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.artcem.pl, w tym dokonywania zamówień towaru i usług sprzedawanych na stronie Artcem;

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

obsługi reklamacji na www.artcem.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.artcem.pl, którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na www.artcem.pl;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie

prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.artcem.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Allegro robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowani robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Artcem zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez www.artcem.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki cookie.

Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie. Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty podlega ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej polityce. Reklamodawcy lub inne jednostki nie mają dostępu do plików cookie Artcem.


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DEFINICJE:

Sprzedawca: oznacza podmiot, z którym Kupujący zawarł umowę (w formie ustnej lub pisemnej).

Kupujący: oznacza podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę (w formie ustnej lub pisemnej).

Zamówienie: oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub na Usługę.

Towar (Usługa): Przedmiot Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Przedstawione warunki określają standardowe zasady sprzedaży Towarów i Usług przez Sprzedawcę. Nie mają one zastosowania, jeżeli strony w formie pisemnej uzgodniły odmienne warunki. Poniższe warunki dostępne są na stronie internetowej oraz we wszystkich punktach sprzedaży Sprzedawcy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Katalogi, foldery, cenniki oraz inne ogłoszenia dotyczące Towarów (Usług) oferowanych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzorce oraz próbki mają charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych. Dokumenty techniczne, do których należą katalogi, cenniki i inne materiały reklamowe, służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią gwarancji jakości oraz nie są wiążące, chyba że włączono je do umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo autorskie do wszystkich tworzonych przez niego dokumentów. Dostarczenie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji zamówienia, a w szczególności: wybór asortymentu, ilości zamawianego Towaru (Usług), terminu dostawy(wykonania) oraz wskazanie adresu Kupującego i miejsca dostawy(wykonania) leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez niego niniejszych warunków przy jednym zamówieniu oznacza ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.

 

FORMA SPRZEDAŻY

Proponujemy Państwu dwie formy sprzedaży Towarów i wykonania Usług:

sprzedaż bezpośrednią, prowadzoną przez sieć magazynów (sklepów) Sprzedawcy,

sprzedaż wysyłkową z dostawą Towaru przez firmy spedycyjne.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień odbywa się:

przy sprzedaży bezpośredniej w formie ustnej potwierdzonej podpisem lub pisemnej,

przy sprzedaży wysyłkowej: wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się. W przypadku wystąpienia problemów technicznych dopuszcza się składanie zamówień w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Prosimy o podawanie w zamówieniu nazw Towarów (Usług) na podstawie naszego aktualnego katalogu. Jeżeli zamówienie dotyczy przedstawionej wcześniej Kupującemu oferty, konieczne jest umieszczenie w zamówieniu jej numeru. Dostosowanie się do tych wymogów pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i ułatwi szybką realizację zamówienia.

Kupujący odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Każde przyjęcie zamówienia potwierdzane jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpłynięcia, chyba że strony uzgodnią inaczej. Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zgodnie z zawartą umową, lecz nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia wszystkich koniecznych dokumentów przez Kupującego i ewentualnym wpłaceniem uzgodnionej przedpłaty.

Termin dostawy (wykonania) uznany jest za dotrzymany, gdy do czasu jego upływu Towar opuścił magazyn Sprzedającego lub zgłoszona została Kupującemu gotowość do jego wysyłki, albo gotowość wykonanej Usługi. Termin dostawy Towaru (wykonania Usługi) może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkód wywołanych siłą wyższą. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, na które Sprzedawca nie ma wpływu, których nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec. Sprzedawca natychmiast poinformuje Kupującego o wystąpieniu takich zdarzeń oraz o spodziewanym terminie dostawy.

 

DOSTAWA TOWARU

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar (wykonać Usługę) zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia tj. z zachowaniem wskazanego terminu dostawy, ilości i rodzaju Towaru oraz ceny. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy (wykonania) wymagają pisemnego uzgodnienia.

Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi Towaru z magazynu (sklepu) lub z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi, z wyjątkiem wypadków organizacji dostawy przez Sprzedającego. W tym przypadku wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą przyjęcia Towaru przez Kupującego lub jego przedstawiciela na miejscu rozładunku, zgodnie z warunkami zamówienia.

Towar dostarczany jest przez firmę spedycyjną, na adres wskazany w zamówieniu. Wartość Towaru obejmuje koszty dostawy lub może ich nie obejmować, zgodnie z zawartą umową. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju przewoźnika oraz odmowy przyjęcia Towaru zwróconego przez Kupującego bez wcześniejszego uzgodnienia.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za zakupiony Towar może być uregulowana:

gotówką,

przelewem przed wystawieniem faktury,

przelewem po ustalonym przez Sprzedawcę terminie od daty wystawienia faktury.

Inne warunki płatności oraz limit kredytowy i terminy płatności ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Handlowym.

Płatność przelewem udostępniana jest Kupującym, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Sprzedawcy oraz dostarczyli następujące dokumenty:

kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,

zaświadczenie o numerze NIP oraz REGON,

wypełniony wniosek o udostępnienie upoważnionym pracownikom Kupującego możliwości logowania się na stronie internetowej Sprzedającego w celu składania zamówień na zakupy przelewowe.

W przypadku przeterminowanych należności lub przekroczenia limitu kredytowego przez Kupującego realizacja zamówień przelewowych zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

W przypadku zaległości płatniczych Sprzedawca ma prawo do:

żądania zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie,

odstąpienia od umowy i żądania zwrotu Towaru,

wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,

wstrzymania zakupów przelewowych oraz odebrania przyznanych rabatów,

wstrzymania uprawnień Kupującego z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.

 

JAKOŚĆ TOWARU (USŁUGI) I GWARANCJA

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu parametry techniczne oferowanych Towarów (Usług). Podstawę do ustalenia parametrów technicznych Towarów (Usług) stanowi korespondencja handlowa zawierająca warunki techniczne umowy (zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia). Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, potwierdzające jakość Towaru (Usługi) są ogólnodostępne na stronie internetowej Sprzedawcy. Dołącza się je do dostarczonego Towaru, jeżeli wymóg taki zostanie zaznaczony w zamówieniu. Dostarczenie powyższych dokumentów może podlegać dodatkowej opłacie.

Uszkodzenie mechaniczne lub świadome zniszczenie Towaru oraz błędne podanie parametrów technicznych przez Kupującego zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu wad. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne wady sprzedawanych Towarów (Usług) niewynikające z przyczyn tkwiących w Towarze (Usłudze). W szczególności nie odpowiada za uszkodzenia przypadkowe lub ich skutki, szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

Rękojmia nie obejmuje sytuacji, gdy Kupujący lub osoba trzecia użyli Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub na własną rękę dokonali zmian w Towarze. W przypadku dochodzenia przez Kupujących roszczeń z tytułu rękojmi obowiązek naprawienia szkody przez Sprzedawcę nie obejmuje wyrównania utraconych korzyści, strat produkcyjnych itp. W przypadku maszyn i urządzeń Sprzedawca udziela na sprzedawane Towary gwarancji na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji wobec Kupującego do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji po zalogowaniu na stronie Sprzedawcy według procedury opisanej w dziale Reklamacja. Zgłoszenie zawierać powinno opis reklamowanej wady oraz wskazanie lub dołączenie dokumentów uzasadniających reklamację.

W przypadku transportu Towaru przez Kupującego nie podlega on reklamacji w wypadku uszkodzenia opakowania przy odbiorze lub odebrania niewłaściwej ilości towaru z chwilą wydania Towaru z magazynu (sklepu) lub z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi, po podpisaniu dokumentu odbioru przez Kierowcę lub Osobę upoważnioną do odbioru Towaru przez Kupującego.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy Towaru u producenta, reklamacja może być rozpatrzona w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Kupujący informowany jest e-mailem, listownie, faksem lub ustnie przez upoważnionego pracownika lub w inny uzgodniony przez strony sposób. W przypadku uznania reklamacji i uzgodnienia wymiany Towaru na wolny od wad reklamowany Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy. W innych przypadkach uznania reklamacji przez Sprzedawcę, wady reklamowanego Towaru (Usługi) zostaną usunięte. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie ani przez osoby trzecie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący realizując umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z jego działalnością. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedawca będzie dążył do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miasta Łódź.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – GIEŁDA TRANSPORTOWA:


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) Artcem Tępiński i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka Wieniawskiego 5, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2. Regulamin określa zasady korzystania z giełdy transportowej, dostępnej pod adresem www.artcem.pl w zakładce “Informacja”, zwanej dalej Giełdą Transportową lub zamiennie Portalem, a także prawa i obowiązki użytkowników Portalu.

3. Administratorem Portalu jest Artcem Tępiński i wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka Wieniawskiego 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000492949, zwana dalej również Usługodawcą.

4. Portal skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) prowadzących działalność związaną z nadawaniem i przewozem ładunków – przewoźników, nadawców i odbiorców ładunków.

5. Portal służy do wymiany informacji o ofertach dotyczących przewozu określonych ładunków, publikowanych przez użytkowników Portalu, w celu wyszukania kontrahenta i realizacji usługi przewozu wystawionego w Portalu ładunku. Oferty składane za pomocą niniejszego Portalu są wiążące dla użytkowników i wywierają skutek tylko pomiędzy użytkownikiem, który ją złożył i użytkownikiem, który ją przyjął.

6. Dostęp do Giełdy Transportowej i korzystanie z jej zawartości wymaga uprzedniej rejestracji przez użytkownika i podania wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uzyskania dostępu do Giełdy Transportowej.

7. Warunkiem korzystania z Portalu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Poprzez rejestrację w Portalu, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

REJESTRACJA:

1. Użytkownik, aby móc korzystać z Giełdy Transportowej zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.artcem.pl i wypełnienia formularza rejestracyjnego. W procesie rejestracji dla użytkownika zostanie utworzone konto pod unikalną nazwą (login), w systemie informatycznym, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu nadanym indywidualnie przez użytkownika.

2. Uzyskanie identyfikatora (loginu) i hasła, a także tworzenie i rejestrowanie konta umożliwiającego dostęp do Portalu wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania żądanych informacji, jak również zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Po podaniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny, którego otwarcie umożliwia aktywowanie konta użytkownika. Od tego momentu użytkownik uzyskuje dostęp do Giełdy Transportowej i może korzystać z niego przy użyciu posiadanego loginu i hasła.

4. Login i hasło każdego użytkownika są informacjami osobistymi i poufnymi, w związku z czym niedozwolone jest korzystanie z nich przez inne osoby poza użytkownikiem, któremu zostały przyznane. Każdy użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za swój login i hasło, w związku z czym ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo i poufność. W przypadku zagubienia lub kradzieży loginu lub hasła użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.


ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

1. Szczegółowa instrukcja korzystania z Portalu wraz z opisem dostępnych funkcjonalności jest dostępną na Portalu po zalogowaniu użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami internetowej etykiety, a w szczególności do korzystania z Portalu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników.

3. Użytkownik ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za treści umieszczane i publikowane przez niego w Portalu – Giełdzie Transportowej.

4. Użytkownik Portalu ma obowiązek we własnym zakresie sprawdzić poprawność, rzetelność oraz kompletność danych podawanych przez innych użytkowników Portalu. Użytkownik portalu będący wystawcą ładunku ma ponadto obowiązek we własnym zakresie sprawdzić dokumenty przewoźnika, w szczególności takie jak posiadanie polisy OC oraz prawem wymaganych koncesji, pozwoleń i zgód do wykonywania oferowanych usług.

5. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy użytkownikami Portalu, jak również nie jest pośrednikiem przy zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy użytkownikami Portalu, czy doręczycielem jakichkolwiek oświadczeń woli użytkowników Portalu.


PŁATNOŚCI:

1. Korzystanie z portalu jest odpłatne. Każdy użytkownik Portalu zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy opłaty za każdorazowe skojarzenie go z kontrahentem (t.j. innym użytkownikiem Portalu), z którym doszło do zawarcia za pośrednictwem Portalu umowy przewozu ładunku, w wysokości kwoty ustalonej na Portalu za akceptacje oferty przewozu ładunku. Opłata ta płatna będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT i naliczana będzie w przypadku zawarcia umowy pomiędzy użytkownikami portalu – osobno od każdej strony umowy.

Umowę pomiędzy użytkownikami Portalu uważa się za zawartą z chwilą zaakceptowania przez użytkownika (zleceniodawcy przewozu) oferty zaproponowanej przez Portal i złożonej przez innego użytkownika (przewoźnika-spedytora). przy następujących warunkach:

1. Rozliczenia użytkownika Portalu z Usługodawcą następować będą w tygodniowych albo miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, wysłanej na adres podany przez użytkownika w procesie rejestracji w Portalu.

2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków odpłatności za korzystanie z Portalu w każdym czasie, o czym użytkownik Portalu zostanie wyraźnie powiadomiony na Portalu przy zalogowaniu.


REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z PORTALU:

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego Regulaminu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Usługodawcy prośbę o usunięcie danych.

2. Rezygnacja z korzystania z Portalu nie zwalnia użytkownika od zapłaty na rzecz Usługodawcy należności powstałych przed rezygnacją.


REKLAMACJE:

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Portal nie działa prawidłowo.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej albo elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: handel@artcem.pl

3. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta użytkownika lub inny podany w reklamacji adres.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZASTRZEŻENIA:

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca, pomimo dokładania najwyższych starań w celu jak najlepszego działania Portalu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) treści umieszczone w Portalu przez jego użytkowników,

b) prawdziwość i rzetelność danych przedstawionych przez użytkowników,

c) działania i zaniechania użytkowników Portalu – przewoźników oraz wystawców ładunków, w tym za szkody, które użytkownicy Portalu wyrządzą sobie nawzajem,

d) skutki przyjęcia oferty wystawionej przez użytkownika Portalu,

e) nieaktualność ofert wystawionych przez użytkownika Portalu,

f) niezawarcie lub niedojście do skutku umowy pomiędzy użytkownikami Portalu,

g) nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez użytkowników Portalu umów, do których zawarcia doszło lub miało dojść za pośrednictwem Portalu,

h) wypłacalność użytkowników,

i) posiadanie uprawnień przez użytkowników do prowadzenia działalności określonego rodzaju, w szczególności do świadczenia oferowanych przez nich usług,

j) szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,

k) szkody związane z dostępnością, działaniem, przerwami w działaniu Portalu lub jego awariami, bądź z zaprzestaniem obsługi lub udostępniania Portalu, jeżeli nie miał na to wpływu Usługodawca lub osoby działające na rzecz Usługodawcy,

l) szkody wynikające z działania wszelkich wirusów, robaków, koni trojańskich bądź innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub z faktu zainfekowania urządzeń komputerowych, jeżeli ich źródłem nie jest Portal,

m) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie użytkownika,

n) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

3. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone użytkownikom Portalu wyłącznie z winy umyślnej.

4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta, zablokowania konta lub dostępu do części lub całości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, usunięcia określonych ofert użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu.


ZMIANY REGULAMINU:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany takie wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia poinformowania o tym fakcie użytkowników Portalu. W związku z powyższym użytkownicy otrzymają od Usługodawcy informację o wprowadzonych zmianach w Regulaminie. Użytkownik przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu będzie poinformowany o wprowadzonych zmianach i możliwości ich akceptacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Autorskie prawa majątkowe do Portalu przysługują Usługodawcy. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób tych praw przez użytkowników, a w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób Portali lub jego części bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy,

b) korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych lub graficznych Portalu, a także jakiekolwiek zakłócanie jego działania.

2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres:

Artcem Tępiński i Wspólnicy sp. j., ul. Henryka Wieniawskiego 5, 93-564 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail przy użyciu następującego adresu e-mail Usługodawcy: handel@artcem.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, umożliwienia potencjalnym kontrahentom skontaktowanie się z użytkownikami oraz zawarcie z nimi za pośrednictwem Portalu umów na przewóz ładunków. Dane są podawane dobrowolnie.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania, jak również żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych równoznaczne jest z żądaniem usunięcia konta użytkownika z Portalu.

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.06.2015r.